Składanie petycji - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

nr faksu: 91-46-02-504

e-mail: rzecznik@goleniow.policja.gov.pl

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie

Kontakt:

ul. Maszewska 9, 72-100 Goleniów

tel 091 46 02 505 w dni robocze w godz. 7.30-15.30

fax: 091 46 02 513

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Adres mailowy: anna.wirkijowska@sc.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 06.11.2015
Data modyfikacji 31.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Maskiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Maskiewicz Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Julita Filipczuk

Nawigacja

do góry